देणगीदार व्हा

संस्थेसाठी देणगी 'मराठी अभ्यास परिषद' या नावे देण्यात यावी. परिषदेला दिल्या जाणार्‍या देणग्या भारतीय आयकर अधिनियमाच्या कलम ८०-जी अन्वये करसवलतीस पात्र आहेत.